Regulamin sprzedaży biletów i karnetów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA ZAWODY ORGANIZOWANE PRZEZ WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A. ROZGRYWANE NA STADIONIE OLIMPIJSKIM PRZY ULICY PADEREWSKIEGO 35 WE WROCŁAWIU

§1

Definicje

1. Organizator- Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35, NIP 898-21-08-156, REGON 932776590, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000092365, kapitał zakładowy 3.060.000,00zł

2. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady zakupu Biletów i Karnetów na Zawody organizowane przez Organizatora.

3. Stadion - Stadion Olimpijski we Wrocławiu znajdujący się przy ulicy Paderewskiego 35

4. System – elektroniczny system dystrybucji Biletów i Karnetów na Zawody rozgrywane na Stadionie Olimpijskim, organizowane przez Organizatora, dostępny pod adresem www.bilety.wts.pl 

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin oraz zarejestrowała się w Systemie.

6. Zawody – zawody żużlowe, organizowane przez Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

7. Runda Zasadnicza – siedem Zawodów o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu rozgrywanych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

8. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na wybrane Zawody.

9. Karnet – Bilet sezonowy, ważny na wszystkie Zawody Rundy Zasadniczej rozgrywane na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, organizowane przez Organizatora.

10. Operator Płatności – Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

§2

Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi Organizator lub podmiot upoważniony do tego przez Organizatora.

2. Zakup Biletu/Karnetu za pomocą Systemu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Zakup Biletu/ Karnetu jest zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.

4. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.

5. Bilet/Karnet nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub skopiowany może zostać uznany za nieważny.

6. Każdy Bilet oraz Karnet weryfikowany jest bezpośrednio przed wejściem na Stadion.

7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazania go służbom Organizatora przed wejściem na Zawody. Brak okazania dokumentu tożsamości skutkować będzie niewpuszczeniem na Zawody.  

8. Użytkownik wyraża zgodę na fotograficzne utrwalenie swojego wizerunku oraz dokumentu tożsamości przy wejściu na Imprezę oraz na korzystanie z nich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) wyłącznie na czas trwania Imprezy.

9. Bilet oraz Karnet wyposażony jest w indywidualny kod kreskowy lub technologię zbliżeniową, upoważniające do jednorazowego wejścia na Stadion w trakcie danych Zawodów.

10. Za pośrednictwem Systemu jednorazowo dokonać można zakupu maksymalnie 10 (dziesięciu) Biletów. Organizator może dokonać zmiany ilości biletów możliwych do zakupu. 

11. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika za złożone zamówienie. Za chwilę zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Organizatora, w Kasie Organizatora lub we wskazanym w oddzielnym komunikacie punkcie dystrybucji. 

12. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest:

a. Bilet/Karnet zakupiony za pośrednictwem Systemu wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia,

b. Bilet/Karnet zakupiony w Kasie Organizatora przed Zawodami lub we wskazanym w oddzielnym komunikacie punkcie dystrybucji. 

13. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się stosować do Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, Regulaminu Obiektu oraz Regulaminu Imprez Masowych organizowanych przez Organizatora udostępnionych na stronie www.wts.pl lub przed wejściem na Stadion. 

14. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu lub Karnetu.

15. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę zakupionego biletu w taki sposób, aby nikt inny nie mógł go skopiować ani zduplikować.

16. Karnetów oraz Biletów nie sprzedaje się osobom:

a. Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscu przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,

b. Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji.

c. Wobec których wydany został zakaz klubowy.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania Biletu lub Karnetu bez podawania przyczyny.

18. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

19. Organizator ma prawo anulowania w każdym czasie Biletu/Karnetu bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za zakup Biletu/Karnetu w wysokości:

a. Bilet : 100% opłaty 

b. Karnet: proporcjonalnie do rozegranych spotkań będących przedmiotem karnetu.  

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz błędy transakcji powstałe po stronie Operatora Płatności.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przełożenie Zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą, niezależnych od Organizatora.

22.    Na teren Stadionu obowiązuje zakaz wnoszenia ubrań i akcesoriów identyfikujących z drużyną przeciwną poza wyznaczonym sektorem dla kibiców gości.

23.    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmówienia wstępu na Stadion kibicowi posiadającemu ubrania lub akcesoria identyfikujące z drużyną przeciwną. Kibicowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego biletu.

24. W przypadku biletów mobilnych, wyświetlanych na ekranach telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu naładowania baterii w urządzeniu, by umożliwić kontrolę biletu w trakcie całej imprezy. Rozładowane urządzenie jest tożsame z utratą ważności zakupionego biletu.

§3

Ogólne zasady sprzedaży Biletów i Karnetów

1. Wszystkie wydane przez Organizatora Karnety zawierają dane osobowe posiadacza Karnetu.

2. Organizator przekazuje do sprzedaży miejsca numerowane i nienumerowane na Stadionie.

3. Organizator ustalił następujące rodzaje Biletów oraz Karnetów:

a. Normalny -  przeznaczony dla osób pełnoletnich, niekwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych w niniejszym regulaminie.

b. Ulgowy – przeznaczony dla młodzieży uczącej się od 17 do 24 roku życia urodzonych w latach 1993-2000 oraz seniorów powyżej 60 roku życia  urodzonych w 1957 roku i wcześniej- za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (legitymacja szkolna/studencka lub dowód osobisty)

c. Junior – przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży uczącej się od 6 do 16 roku życia włącznie – urodzone w latach 2001-2011 – za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (np. legitymacja szkolna).

d. Rodzinny – przeznaczony dla dwóch osób dorosłych i dziecka w wieku od 6 do 16 roku życia włącznie. Cena biletu to suma biletów normalnych dla dwóch osób dorosłych i 1 zł za pierwsze i każde kolejne dziecko. Bilet rodzinny obowiązuje tylko na sektory Trybuny Wschodniej.

4. Dzieciom od 0 do 6 lat przysługuje prawo do bezpłatnego wejścia na Stadion, bez gwarancji miejsca siedzącego, na obowiązujący bilet Rodzica lub Opiekuna.

5. Wiek określany jest na podstawie dokładnej daty urodzenia, tj. rok, miesiąc, dzień.

6. Bilet zakupiony w dzień meczu może być droższy o nie mniej, niż 5 złotych.

7. Miejsce w wybranym sektorze na bilecie zakupionym w dzień meczu będzie przydzielane automatycznie przez system sprzedaży. W przedsprzedaży kibice będą mieli pełną dowolność wyboru miejsca na sektorze.

8. W celu zakupienia biletu na sektor przystosowany dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z panem Bartłomiejem Skrzyńskim poprzez e-mail bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl .

9. Zapisy paragrafu 3. pkt 3 ppkt a,b,c nie dotyczą sektora gość, na którym obowiązuje jeden rodzaj biletu.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Kibica wydanej przy zakupie karnetu, dopuszcza się możliwość wydania duplikatu. W tym celu należy zgłosić się osobiście do sekretariatu biura zarządu klubu z danymi osobowymi. Za wydanie duplikatu klub pobiera opłatę w wysokości 10 zł.

11. Kibic który chce stać się posiadaczem bez konieczności nabywania Karnetu musi zarejestrować się w Systemie Organizatora i wnieść opłatę 10 zł. Na Kartę Kibica można kodować bilety zakupione przez System Internetowej sprzedaży biletów.

12. Kibic który straci prawo do korzystania z Karnetu zniżkowego (Ulgowy lub Junior) jest zobowiązany zgłosić się do sekretariatu biura zarządu klubu w celu przekwalifikowania Karnetu i uregulowania płatności. Kibic posiadający Karnet kategorii która mu nie przysługuje nie będzie wpuszczony na Stadion Olimpijski.

 

§4

Zasady sprzedaży Biletów i Karnetów przez System Internetowy

 

13. Realizacja płatności w Systemie przebiega zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.

14. Przed złożeniem zamówienia w Systemie Użytkownik powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z formy płatności obsługiwanych przez Operatora Płatności.

15. Zapłata w Systemie jest regulowana przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora Płatności z własnego konta bankowego lub za pośrednictwem karty płatniczej/ kredytowej.

16. Wykaz akceptowanych sposobów płatności przez Operatora Płatności znajduje się na stronie internetowej Operatora Płatności.

17. W celu dokonania zakupu internetowego Biletu lub Karnetu należy zarejestrować się w Systemie.

18. Każdy zakup internetowy Biletu/Karnetu rejestrowany jest w Systemie.

19. Kwota należności wynikająca z zamówienia w Systemie winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. 

20. Bilety i Karnety pozostają własnością Organizatora do momentu odnotowania płatności przez Organizatora.

21. W przypadku braku wpłaty Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w Systemie, transakcja zostanie anulowana, a miejsce będące przedmiotem nieopłaconego zamówienia zostanie zwolnione. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów na poszczególne Zawody.

23. Obowiązujący cennik Biletów i Karnetów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.wts.pl.

24. W celu rejestracji w Systemie Użytkownik powinien:

a. Uzupełnić wymagane dane,

b. Zapoznać się z warunkami serwisu oraz zaakceptować Regulamin. 

§5

Polityka ochrony danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, podanych przez siebie za pośrednictwem Serwisu. 

2. Dane Użytkownika zebrane w trakcie procesu zakupu w Systemie Biletów/Karnetów są zbierane i przetwarzane w celach realizacji sprzedaży Biletów/Karnetów oraz informacyjnych dotyczących Zawodów.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

4. Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez kontakt elektroniczny bilety@wts.pl lub pocztowy na adres Organizatora.

6. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2014.1182 t.j. z późn. zm.) jest Organizator.

 

 

§6

Zwroty Biletów

1. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku zmiany terminu rozgrywania Zawodów zakupiony bilet :

a) zachowuje ważność na nowy termin rozgrywania Zawodów,

b) może być zwrócony w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

c) szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zakupionych Biletów podawane będą na oficjalnej stronie internetowej Organizatora. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu Karnetów.

§7 

Dodatkowe zapisy dotyczące Sektora Gość

1. Sektor Gość przeznaczony jest dla grup zorganizowanych kibiców drużyny gości oraz kibiców indywidualnych, którzy zdecydują się na zakup biletów do Sektora Gość.

2. W Sektorze Gość obowiązuje jedna cena i jeden rodzaj biletu.

3. Szczegółowe warunki dotyczące zasad przyjęcia grup zorganizowanych kibiców gości opisane będą w dokumentach źródłowych, które każdorazowo przed imprezą Organizator prześle na adres klubu drużyny gości.

4. Każdy Użytkownik kupujący bilet do sektora Gość, w tym także Użytkownik indywidualny, niebędący członkiem grupy zorganizowanej zobowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać zapisów obowiązujących regulaminów: Regulaminu Obiektu, Regulaminu Imprezy Masowej, Regulaminu Sektora Gość oraz zapisów Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych.

§8

Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora www.wts.pl.

2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres Organizatora bilety@wts.pl nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wydarzenia, które jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

3. Regulamin zaczyna obowiązywać z momentem opublikowania go na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów/ Karnetów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny we Wrocławiu.

 

 

Sponsor TytularnyBetardSponsorzy
 • Chemeko-System
 • Wrocław
 • Nevada
 • Toi Toi
 • Arad
Kalendarium

 

Następne zawody

       VS          

Sobota 7 kwietnia 2018

OFICJALNY PARTNER
WTS SPARTY WROCŁAW

 

 

Tabela
M P MP
1. Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 14 25 +48
2. Betard Sparta Wrocław 14 25 +75
3. Cash Broker Stal Gorzów 14 23 +70
4. Fogo Unia Leszno 14 23 +86
5. Włókniarz Vitroszlif Crossfit Częstochowa 14 14 -72
6. ROW Rybnik 14 11 -70
7. MRGARDEN GKM Grudziądz 14 10 -63
8. KS Get Well Toruń 14 8 -74
sponsorzy
 • Speedway Ekstraliga
 • PGE
 • Wicar Radio Taxi
 • 123drukuj
 • TOX
 • Best Western
 • Krajewski Konstrukcje
 • Tyskie
 • Innpact
 • Savi System
 • Płomyk
 • Bio-Oil
 • Pepsi
 • Gami
 • ASC Pro
 • Entrack
 • Polbus
 • Dragon
 • Baumatech
 • Quattro
 • Astech
 • Germaz
Partnerzy medialni
nc+ Radio Eska Echo24 Gazeta Wrocławska Przegląd Sportowy Ekstraliga App
Copyright © 2011 WTS Sparta Wrocław
Projekt i realizacja: