Regulamin sprzedaży biletów i karnetów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA MECZE BETARD SPARTA WROCŁAW ROZGRYWANE NA STADIONIE GOLĘCIN PRZY ULICY WARMIŃSKIEJ 1 W POZNANIU

§1

Definicje

1.Organizator:

a. Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Warmińskiej 1, NIP 7811887259, REGON 302511149, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000473540.

b. Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35/9, NIP 898-21-08-156, REGON 932776590, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000092365, kapitał zakładowy 3.060.000,00zł

3.Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady zakupu Biletów i Karnetów na Zawody organizowane przez Organizatora.

4. Stadion - stadion żużlowy znajdujący się przy ul. Warmińskiej 1, w Poznaniu.

5. System – elektroniczny system dystrybucji Biletów i Karnetów na Zawody rozgrywane na Stadionie, organizowane przez Organizatora, dostępny pod adresem www.bilety.pszpoznan.com.pl oraz www.bilety.wts.pl 

6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin oraz zarejestrowała się w Systemie.

7. Zawody – mecz żużlowy, w którym uczestniczy drużyna Betard Sparta Wrocław.

8. Runda Zasadnicza – siedem Zawodów PGE Ekstraligi rozgrywanych na Stadionie w sezonie 2016.

9. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na wybrane Zawody.

10. Karnet – Bilet sezonowy, ważny na wszystkie Zawody Rundy Zasadniczej rozgrywane na Stadionie, organizowane przez Organizatora.

11. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.000.000,00zł.

§2

Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi Organizator lub podmiot upoważniony do tego przez Organizatora.

2. Organizator prowadzi sprzedaż Biletów i Karnetów na wszystkie Zawody rozgrywane na Stadionie.

3. Zakup Biletu/Karnetu za pomocą Systemu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Zakup Biletu/ Karnetu jest zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.

5. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.

6. Bilet/Karnet nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub skopiowany może zostać uznany za nieważny.

7. Każdy Bilet oraz Karnet weryfikowany jest bezpośrednio przed wejściem na Stadion.

8. Bilet oraz Karnet posiada indywidualny kod kreskowy, upoważniający do jednorazowego wejścia na Stadion w trakcie danych Zawodów.

9. Za pośrednictwem Systemu jednorazowo dokonać można zakupu maksymalnie 10 (dziesięciu) Biletów. Organizator może dokonać zmiany ilośći Biletów możliwych do zakupu. 

10. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika za złożone zamówienie. Za chwilę zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Organizatora, w Kasie Organizatora lub we wskazanym w oddzielnym komunikacie punkcie dystrybucji. 

11. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest:

a. Bilet/Karnet zakupiony za pośrednictwem Systemu wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia,

b. Bilet/Karnet zakupiony w Kasie Organizatora przed Zawodami lub we wskazanym w oddzielnym komunikacie punkcie dystrybucji. 

12. Wykorzystując  Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się stosować do Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, Regulaminu Obiektu oraz Regulaminu Imprez Masowych organizowanych przez Organizatora udostępnionych na stronie www.pszpoznan.com.pl oraz www.wts.pl. 

13. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu lub Karnetu.

14. Karnetów oraz Biletów nie sprzedaje się osobom:

a. Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscu przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,

b. Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania Biletu lub Karnetu bez podawania przyczyny.

16. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

17. Organizator ma prawo anulowania w każdym czasie Biletu/Karnetu bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za zakup Biletu/Karnetu w wysokości:

a. Bilet : 100% opłaty 

b. Karnet: proporcjonalnie do rozegranych spotkań będących przedmiotem karnetu.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz błędy transakcji powstałe po stronie Operatora Płatności.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przełożenie Zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą.

§3

Ogólne zasady sprzedaży Biletów i Karnetów

1. Wszystkie wydane przez Organizatora Karnety zawierają dane osobowe posiadacza Karnetu.

2. Organizator przekazuje do sprzedaży miejsca numerowane i nienumerowane na Stadionie.

3. Organizator ustalił następujące rodzaje Biletów oraz Karnetów:

a. Normalny -  przeznaczony dla osób pełnoletnich, nie kwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych w niniejszym regulaminie.

b. Ulgowy – przeznaczony dla młodzieży uczącej się od 17 do 24 roku życia urodzonych w latach 1992-1999 oraz seniorów powyżej 65 roku życia  urodzonych w 1951 roku i wcześniej- za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (legitymacja szkolna/studencka lub dowód osobisty)

c. Junior –przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży uczącej się od 6 do 16 roku życia – urodzone w latach 2000-2010 – za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (np. legitymacja szkolna). 

4. Zapisy paragrafu 3. pkt 3 ppkt a,b,c nie dotyczą sektora gość, na którym obowiązuje jeden rodzaj biletu.

5. Realizacja płatności w Systemie przebiega zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.

6. Przed złożeniem zamówienia w Systemie Użytkownik powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z formy płatności obsługiwanych przez Operatora Płatności.

7. Zapłata w Systemie jest regulowana przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora Płatności z własnego konta bankowego lub za pośrednictwem karty kredytowej.

8. Operator Płatności w Systemie akceptuje następujące sposoby płatności:

a. Karta Kredytowa: Visa, Visa Electron, MasterCard, 

b. Szybki przelew bankowy: mBank MTransfer, mBank Multi Transfer, iPKO, Inteligo, BZWBK Przelew24, Alior Bank, citihandlowy, ING, Bank Pekao, Milenium, Deutsche Bank, Meritum Bank, BGŻ PARIBAS, BOŚ BAN, Idea Paylink, PBSbank, Bank BPH, Eurobank, GET IN BANK, NOBLE BANK, Orange Finanse. 

9. W celu dokonania zakupu internetowego Biletu lub Karnetu należy zarejestrować się w Systemie.

10. Każdy zakup internetowy Biletu/Karnetu rejestrowany jest w Systemie.

11. Kwota należności wynikająca z zamówienia w Systemie winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. 

12. Bilety i Karnety pozostają własnością Organizatora do momentu odnotowania płatności przez Organizatora.

13. W przypadku braku wpłaty Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w Systemie, transakcja zostanie anulowana a miejsce będące przedmiotem nieopłaconego zamówienia zostanie zwolnione. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów na poszczególne Zawody.

15. Obowiązujący cennik Biletów i Karnetów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.pszpoznan.com.pl oraz www.wts.pl.

16. W celu rejestracji w Systemie Użytkownik powinien:

a. Uzupełnić wymagane dane, a w szczególności Imię, Nazwisko, PESEL, adres e-mail oraz kod pocztowy i miejsca zamieszkania.

b. Zapoznać się z warunkami serwisu oraz zaakceptować Regulamin. 

§4

Polityka ochrony danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, podanych przez siebie za pośrednictwem Serwisu. 

2. Dane Użytkownika zebrane w trakcie procesu zakupu w Systemie Biletów/Karnetów są zbierane i przetwarzane w celach realizacji sprzedaży Biletów/Karnetów oraz informacyjnych dotyczących Zawodów.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

4. Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez kontakt elektroniczny bilety@pszpoznan.com.pl lub pocztowy na adres Organizatora.

6. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (Dz.U.2014.1182 t.j. z późn. zm.) jest Organizator.

§5

Zwroty Biletów

1. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku zmiany terminu rozgrywania Zawodów zakupiony bilet :

a) zachowuje ważność na nowy termin rozgrywania Zawodów,

b)  może być zwrócony w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

c)  szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zakupionych Biletów podawane będą na oficjalnej stronie internetowej Organizatora. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu Karnetów.

§6

Dodatkowe zapisy dotyczące Sektora Gość

1. Sektor Gość przeznaczony jest dla grup zorganizowanych kibiców drużyny gości oraz kibiców indywidualnych, którzy zdecydują się na zakup biletów do Sektora Gość.

2. W sektorze gość obowiązuje jedna cena i jeden rodzaj biletu.

3. Szczegółowe warunki dotyczące zasad przyjęcia grup zorganizowanych kibiców gości opisane będą w dokumentach źródłowych, które każdorazowo przed imprezą Organizator prześle na adres klubu drużyny gości.

4. Każdy Użytkownik kupujący bilet do sektora Gość, w tym także Użytkownik indywidualny, niebędący członkiem grupy zorganizowanej zobowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać zapisów obowiązujących regulaminów: Regulaminu Obiektu, Regulaminu Imprezy Masowej, Regulaminu Sektora Gość oraz zapisów Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych.

5. W sektorze Gość, oprócz zapisów z paragrafu 2. pkt 12, Użytkownik wyraża zgodę na fotograficzne utrwalenie swojego wizerunku oraz dokumentu tożsamości przy wejściu na Imprezę oraz na korzystanie z nich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) wyłącznie na czas trwania Imprezy.

§7

Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora www.pszpoznan.com.pl oraz www.wts.pl.

2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres Organizatora bilety@pszpoznan.com.pl oraz bilety@wts.pl nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.

3. Organizator informuje, że ze względu na brak możliwości technicznych na Stadionie nie będą przyjmowane zorganizowane grupy kibiców drużyny gości.

4. Regulamin zaczyna obowiązywać z momentem opublikowania go na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez   właściwy Sąd powszechny we Wrocławiu.

 


Sponsor TytularnyBetardSponsorzy
 • Chemeko-System
 • Wrocław
 • Nevada
 • Toi Toi
 • Arad
 • MJP Drukarnia
Kalendarium

Następne zawody

           VS       

Niedziela, 16 kwietnia 2017 godz. 19.00

 
OFICJALNY PARTNER WTS SA 

Tabela
M P MP
1. Stal Gorzów 14 27 +111
2. Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 14 27 +101
3. KS Get Well Toruń 14 22 +78
4. Betard Sparta Wrocław 14 17 +26
5. MRGARDEN GKM Grudziądz 14 16 -18
6. ROW Rybnik 14 12 -59
7. Fogo Unia Leszno 14 10 -72
8. Unia Tarnów 14 7 -167
sponsorzy
 • Speedway Ekstraliga
 • PGE
 • Lotto
 • Wicar Radio Taxi
 • 123drukuj
 • TOX
 • Best Western
 • Krajewski Konstrukcje
 • Tyskie
 • Innpact
 • City Park
 • Savi System
 • Płomyk
 • Bio-Oil
 • Pepsi
 • Gami
 • ASC Pro
 • Entrack
 • Polbus
 • Poczta Polska
 • AOC Dystrybucja
 • Dragon
 • KIM Group
Partnerzy medialni
nc+ WTS SPARTA TV Sportowe Fakty Gazeta Wrocławska Przegląd Sportowy World Games
Copyright © 2011 WTS Sparta Wrocław
Projekt i realizacja: