Regulamin imprezy masowej

 

Regulamin Imprezy Masowej

 

I

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych / Dz. U. Nr 62 poz. 04 z 2009/ (zwanej dalej „Ustawą”).

2. Regulamin jest wydany przez organizatora masowych imprez sportowych: Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Paderewskiego 35 (zwane dalej „Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza Masowa. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy Masowej poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie Masowej i korzystania przez nie z obiektu (terenu), na którym przeprowadzona jest Impreza Masowa, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) Impreza Masowa - należy przez to rozumieć masową imprezę organizowaną na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu przez Organizatora.

b) Czas trwania Imprezy Masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego Obiektu.

c) Organizator - należy przez to rozumieć Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. (WTS S.A.) organizujące imprezę masową (towarzyszącą rozgrywkom m.in. Ekstraligi Żużlowej o Drużynowe Mistrzostwo Polski).

d) Regulamin Obiektu - przepisy wydane przez właściciela obiektu, tj. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, zawierające zasady wstępu na teren, w tym osób małoletnich, zachowania osób obecnych w obiekcie i korzystania przez nie z obiektu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.

e) Kierownik do spraw bezpieczeństwa - osoba wyznaczona przez Organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

f) Służba informacyjna - osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, w tym spiker zawodów sportowych.

g) Służby porządkowe - osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną legitymacją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221, z 2006r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz.1112)

h) Zabezpieczenie imprezy masowej - ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową.

i) Zezwolenie - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydane w drodze decyzji przez Prezydenta Miasta Wrocławia.

j) Dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka lub inny dokument ze zdjęciem.

k) Uczestnik Imprezy - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie: kibice, obsługa Organizatora, Służby porządkowe; posiadającą ważny bilet, karnet, identyfikator lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu na teren Imprezy Masowej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

II

1. Wstęp na teren Imprezy Masowej mają Uczestnicy Imprezy posiadający ważny bilet, karnet, identyfikator lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu na teren Imprezy Masowej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Bilet lub karnet na Imprezę, jak również dokument potwierdzający tożsamość są okazywane do kontroli przy wejściu na Obiekt oraz na terenie Obiektu na prośbę służb informacyjnych i porządkowych (stewarda) lub upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora. Odmowa współpracy w tym zakresie spowoduje odmowę wstępu na Obiekt lub usuniecie Uczestnika z Obiektu.

2. Bilet lub karnet na Imprezę uzyskany lub wykorzystany niezgodnie z przyjętymi warunkami sprzedaży biletów i karnetów, określonych w Regulaminie Sprzedaży Biletów i Karnetów, uznaje się za nieważny, zaś osobie usiłującej wykorzystać taki bilet lub karnet zostanie odmówiony wstęp na Obiekt lub zostanie ona usunięta z Obiektu z uwzględnieniem dalszych konsekwencji prawnych.

3. Wejście na teren Imprezy stanowi jednoczesną zgodę na bycie fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora lub podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, ich głosu, wizerunku oraz podobizny, które mogą zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

4. Warunki sprzedaży biletów, karnetów i innych dokumentów uprawniających do wejścia określone zostały w odrębnym Regulaminie Sprzedaży Biletów i Karnetów, który dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie Masowej na wyłączną odpowiedzialność Opiekuna.

6. Organizator informuje, że obiekt Stadionu Głównego w Kompleksie Stadionu Olimpijskiego posiada przystosowany sektor, który dedykowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich.

7. Osoby poruszające się na wózkach mogą zajmować miejsca wyłącznie w sektorze przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu nabycia uprawnienia do zajęcia miejsca w sektorze dla osób niepełnosprawnych należy skontaktować się z Panem Bartłomiejem Skrzyńskim poprzez e-mail bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl.

8. Każdy Uczestnik Imprezy będzie odpowiadać za wszystkie szkody wyrządzone przez niego na Obiekcie.

 

III 

1. Uczestnikom Imprezy Masowej zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie organizacji Imprezy Masowej: a) pirotechniki (wszelkiego typu);

b) narzędzi niebezpiecznych (wszelkiego typu);

c) alkoholu;

d) napojów konfekcjonowanych (tj.: butelki, kubki, dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału);

e) flag, transparentów z hasłami obrażającymi organizatora, drużyny gości i gospodarzy, teamów drużyny gości i gospodarzy, pracowników Klubu drużyny gości i gospodarzy, członków zarządu Klubu drużyny gości i gospodarzy, sponsorów i gości Klubu drużyny gości i gospodarzy, władz samorządowych miast, województw itd.;

f) kamer oraz innych urządzeń rejestrujących obraz;

g) wszelkich urządzeń rejestrujących dźwięk umożliwiający transmisje radiowe;

h) dronów wszelkiego typu;

i) piłek sportowych, plażowych, balonów itp.;

 j) dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, krzesła (składane), wózki dziecięce, hulajnogi, rowery, rowerki dziecięce, pudła, duże torby, walizki;

k) transparentów z hasłami wykraczającymi poza akcje wspierania drużyny gości i gospodarzy, a w szczególności zawierających treści polityczne, rasistowskie;

l) sektorówek wszelkiego typu;

m) ubrań i akcesoriów identyfikujących się z drużyną przeciwną poza wyznaczonym sektorem dla kibiców gości;

Powyższa lista nie jest zamknięta. W razie wątpliwości, co do wnoszonego na obiekt przedmiotu, służba informacyjna i porządkowa (steward) lub upoważniona osoba powołana przez Organizatora jest odpowiedzialna za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

2. Uczestnikom Imprezy Masowej zakazuje się:

a) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla Uczestników Imprezy Masowej między innymi: pas bezpieczeństwa, tor żużlowy wraz z płytą stadionu, Park Maszyn, teren Bramy Maratońskiej, parkingi, pomieszczenia służbowe, pomieszczenie Organizatora, płoty, maszty oraz wszystkie obszary wydzielone przez Służby porządkowe jako niedostępne dla uczestników Imprezy Masowej;

b) rzucania przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się Impreza Masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócania przebiegu Imprezy Masowej;

c) naruszania nietykalności cielesnej członka służby porządkowej, służby informacyjnej, służb Organizatora zawodów, służb Organizatora Imprezy Masowej;

d) używania elementu odzieży (kominiarek, kapturów) lub przedmiotu do zakrywania twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby;

e) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych;

f) głoszenia lub wywieszania haseł (symboli np. na flagach) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp.;

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia mienia na obiekcie;

h) zajmowania miejsc w sektorach i miejscach nieoznaczonych na bilecie lub karnecie.

i) rejestrowania, wykorzystywania oraz przesyłania dźwięku, obrazu lub opisu stadionu lub meczu, (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań, wyników lub statystyk z meczu w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach.

j) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren objęty organizacją Imprezy Masowej oraz prowadzenia bez zezwolenia wydanego przez Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Imprezie Masowej.

k) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora Imprezy Masowej jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej w obszarze przeznaczonym na organizację Imprezy Masowej (kompleks Stadionu Olimpijskiego) oraz wokół terenu - Kompleks Stadionu Olimpijskiego.

3. Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu lub innych używek na terenie Obiektu.

4. Uczestnicy Imprezy Masowej oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Imprezie Masowej zobowiązane są stosować się do poleceń Policji, Służb Porządkowych, w tym Kierownika do spraw bezpieczeństwa, Organizatora oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera zawodów.

5. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:

a) usunięciem z Obiektu oraz możliwością przekazania Policji;

b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu lub karnetu oraz uniemożliwieniem kupna biletów lub karnetów na kolejne imprezy organizowane przez Organizatora;

c) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim krajowym związkom sportowym i/lub Policji tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków, np. zakazu wstępu na krajowe stadiony/obiekty;

d) podjęciem przez Organizatora lub inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;

e) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa do wykorzystania innych środków prawnych wedle własnego uznania.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu ponownego wejścia na Obiekt.

 

IV

1. Służby porządkowe i informacyjne legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie Masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy Masowej;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy Masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy Masowej;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych, służby informacyjnej lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.).

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz PPOŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, Organizator lub Kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.

 

V

Służby porządkowe są zobowiązane:

1. Odmówić wstępu na Imprezę Masową osobom:

a) które odmawiają poddania się czynnościom sprawdzającym i stwierdzającym poprawność uprawnień do przebywania na terenie imprez masowych poprzez:

• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

• udostępnienie zawartości bagażu i odzieży do weryfikacji,

b) które w momencie wchodzenia na Imprezę nie zdejmą czapek, kapturów i innych przedmiotów utrudniających identyfikację osoby;

c) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

d) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy Masowej.

2. Usunąć z miejsca Imprezy Masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Obiektu lub Regulaminem Imprezy Masowej.

 

VI

Służby informacyjne są zobowiązane do:

1. Informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.

2. Informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych.

3. Nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie Masowej.

4. Niedopuszczania osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności.

5. Niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych.

6. Obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczaniu osób.

7. Pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu Obiektu i Regulaminu Imprezy Masowej.

8. Reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w Imprezie Masowej.

 

VII 6

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie Masowej oraz porządek podczas trwania Imprezy Masowej, poprzez m.in.: a) spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

b) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;

c) pomoc medyczną;

d) udostępnienie zaplecza sanitarnego;

e) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji;

f) stworzenie warunków do zabezpieczenia łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;

g) zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;

h) udzielenie wydzielonego pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej;

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny Imprezy w przypadku wystąpienia m.in. tzw. siły wyższej, a w szczególności, gdy wynika to z warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.

3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy Masowej mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy Masowej.

6. Organizator prowadzi depozyt przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy Masowej jest zabronione. Wszelkie zapisy dot. depozytu reguluje Regulamin Depozytu.

 

VIII

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora www.wts.pl.

2. Regulaminy inne niż Regulamin Imprezy Masowej, o których mowa w niniejszym dokumencie dostępne są w siedzibie Organizatora.

3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Sponsor TytularnyBetardSponsorzy
 • Chemeko-System
 • Wrocław
 • Nevada
 • Toi Toi
 • Arad
 • Wroclaw Airport
Kalendarium

 

Następne zawody

 

       VS          

Niedziela 01 lipca 2018 g. 16:45

 Kup Bilet!

 

PARTNER KLUBU

 

 

Tabela
M P MP
1. Fogo Unia Leszno 9 17 +128
2. Betard Sparta Wrocław 9 12 +46
3. Cash Broker Stal Gorzów 9 12 +29
4. forBet Włókniarz Częstochowa 9 11 2
5. Grupa Azoty Unia Tarnów 9 8 -48
6. Falubaz Zielona Góra 9 7 -14
7. KS Get Well Toruń 9 7 -57
8. MRGARDEN GKM Grudziądz 9 6 -86
sponsorzy
 • Speedway Ekstraliga
 • PGE
 • Wicar Radio Taxi
 • InzGeo
 • Krajewski Konstrukcje
 • Tyskie
 • Savi System
 • Płomyk
 • Bio-Oil
 • Entrack
 • Pepsi
 • Opal
 • ASC Pro
 • Polbus
 • Dragon
 • Innpact
 • Baumatech
 • Quattro
 • Margaret
 • Germaz
 • Rosiek&Rosiek
 • Dla-Przemysłu.pl
 • Astech
 • Tols
Partnerzy medialni
nc+ Radio Eska Gazeta Wrocławska Przegląd Sportowy Ekstraliga App
Copyright © 2011 WTS Sparta Wrocław
Projekt i realizacja: